Sự kiện – Hoạt động xã hội

Sự 𝗸iện 𝗩MARK 𝗗esign 𝗩oices 𝟰 | 𝗧𝗵𝗲 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗼𝗳 𝗪𝗼𝗿𝗸𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝟮𝟬2𝟯 

S𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗩𝗠𝗔𝗥𝗞 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 𝗩𝗼𝗶𝗰𝗲𝘀 𝟰 | 𝗧𝗵𝗲 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗼𝗳 𝗪𝗼𝗿𝗸𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝟮𝟬2𝟯  Vào ngày 21/7/2023 vừa qua  𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆 𝗧𝗡𝗛𝗛 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗣𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 𝘃𝗶𝗻𝗵 𝗱𝘂̛̣ 𝗸𝗵𝗶 𝗱𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗴𝗶𝗮 𝘀𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗩𝗠𝗔𝗥𝗞 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻 𝗩𝗼𝗶𝗰𝗲𝘀 𝟰 | 𝗧𝗵𝗲 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗼𝗳 𝗪𝗼𝗿𝗸𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝟮𝟬2𝟯 diễn ra trong không gian sang trọng, thanh lịch tại địa điểm […]

Call Now Button